220ZOBRAZENÍ


Brazílie je s téměř 180 milióny obyvateli největší a nejlidnatější zemí Jižní Ameriky. Z 23 miliónů lidí žijících v absolutní chudobě jich více než šedesát procent obývá sever a severovýchod země, který je tvořen převážně lesostepí, v Brazílii nazý­vanou Cerrado.

Tato oblast je velice úrodná a bohatá na dešťové srážky, proto byla původní lesostep postupně kácena, přetvářena na rozsáhlé plantáže a vy­užívána k modernímu průmyslovému zemědělství. Vykácení stromů narušilo přiro­zenou rovnováhu v Cerradu a vedlo k zániku moha původních živočišných a rostlinných druhů a zdrojů pitné vody.Početné indiánské populace, které obývají tuto oblast, ztrácejí své přirozené životní prostředí a možnost tradičního způsobu obživy, čímž je přímo ohrožena jejich existence. German Agro Action, jedna z největších německých nevládních organizací zabývající se rozvojovou a humanitární pomocí, ve spolupráci s míst­ními partnerskými organizacemi zavádí opatření, která by lidem pomohla vrátit se do přirozeného prostředí a učinit je opět kulturně i ekonomicky nezávislými. Jako příklad slouží projekt zakládání lesních školek, ve kterých se ze semen místních rostlin a stromů pěstují semenáčky, které jsou vysazovány v okolí vesnic a přispívají k opětovnému zalesnění vypleněné oblasti.

Kromě regenerace přirozeného prostředí se obyvatelé učí efektivněji využívat své zemědělské produkce. Indiáni kmene Timbara s pomocí German Agro Action po­stavili zpracovnu ovoce, ve které ze sezónního ovoce vyrábějí protlak, který je trvanlivější a snáze se transportuje. V každé vesnici byly vyškoleny nejméně dvě osoby, které jsou schopny řídit školku, zajišťovat chod zpracovny, a tím dlouho­době zabezpečit účinnost projektu.